Projekte
Building Excellence since 2009

Projekte

Disa nga objektet kryesore që jane realizuar nga kjo shoqëri gjatë kësaj periudhe jane si me poshte (ne vlerat e shenuara eshte perfshire tvsh) :

 1. Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Luar”   Kuman
 • Emertimi i objektit               :   “Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Luar” Kuman
 • Data e lidhes se kontrates     :   30.09.2009
 • Investitori i objektit              :  Komunen Kuman ne Qarkun Fier
 • Vlera e kontraktuar               :   11 221 686 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   05.01.2010
 • Vlere e situacionuar              :   11 151 595 leke
 • Statusi i objekti                       :   Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Punimet kryesore                  :   Jane kryer punime prishje, punime hidroizolimi, punime termoizolimi, punime suvatimite jashteme, punime suvatimi te brendeshme, punime dyer dritare, shtresa me pllaka dhe punime elektrike
 1. “Ndertimi i impiantit te stokimit te nenprodukteve te naftes Ndroq Tirane ”
 • Emertimi i objektit                :   “Ndertimi i impiantit te stokimit te nenprodukteve te naftes Ndroq Tirane ”
 • Data e lidhes se kontrates     :   12.11.2009
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Elva 2001” sh.a. Tirane
 • Vlera e kontraktuar                 :   49 708 987 leke
 • Data e dorezimit te objektit   :   05.02.2010
 • Vlere e situacionuar                 : 49 708 987 leke
 • Statusi i objekti                         :   Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Punimet kryesore                     :   Jane kryer punime sistemimi punime beton arme dhe metalike, punime sistemimi rruge dhe sheshe, punime hidroizolimi, punime termoizolimi, punime suvatimi te jashteme, punime suvatimi te brendeshme, shtresa me pllaka, punime dyer dritare, dhe punime elektrike, punime hidrosanitare
 1. Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Vidhishte”   Kuman
 • Emertimi i objektit                 :   Rikonstruksion i shkolles 9 vjecare Vidhishte”   Kuman
 • Data e lidhes se kontrates     :   30.09.2009
 • Investitori i objektit               :   Komunen Kuman ne Qarkun Fier
 • Vlera e kontraktuar                 :   11 924 730 leke
 • Data e dorezimit te objektit   :   03.01.2010
 • Vlere e situacionuar                :   11 894 954 leke
 • Statusi i objekti                        :   Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Punimet kryesore                    :   Jane kryer punime prishje, punime hidroizolimi, punime termoizolimi, punime suvatimite jashteme, punime suvatimi te brendeshme, shtresa me pllaka dhe punime elektrike
 1. “Ndertimi i magazine industrial 2 kate” Berxulle Tirane    
 • Emertimi i objektit                 :   “Ndertimi i magazine industrial 2 kate” Berxulle Tirane
 • Data e lidhes se kontrates     :   16.02.2010
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Autovizion” sh.a. Tirane
 • Vlera e kontraktuar                :   11 546 964 leke
 • Data e dorezimit te objektit   :   15.06.2010
 • Vlere e situacionuar               :   11 546 964 leke
 • Statusi i objekti                      :   Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Punimet kryesore                    :   Jane kryer punime sistemimi punime beton arme dhe metalike, punime sistemimi rruge dhe sheshe, punime hidroizolimi, punime termoizolimi, punime suvatimi te jashteme, punime , shtresa me pllaka dhe punime elektrike,
 1. “Rezidence 3 kate me nencati dhe nje kate podrum” ne Selite Tirane”
 • Emertimi i objektit                 :   “Rezidence 3 kate me nencati dhe 1 kate podrum” Tirane
 • Data e lidhes se kontrates     :   12.11.2010 ( Leja e Ndertimit Nr. 10 date 10.12.2010 )
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Kola Invest ” sh.pk. Tirane
 • Vlera e kontraktuar                 :   58 411 800 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   Ne proces regjistrimi ne ZRPP Tirane
 • Vlere e situacionuar               : 55 266 364 leke
 • Statusi i objekti                       :   Eshte kolauduar dhe eshte ne process regjistrimi
 • Punimet kryesore                   :   Jane kryer punime sistemimi. Punime perforcimi me pilota punime beton arme, punime muratur tulle, punime hidroizolimi, punime termoizolimi, punime suvatimi te jashteme, punime suvatimi te brendeshme, shtresa me pllaka, punime dyer dritare, punime elektrike, punime hidrosanitare dhe punime sistemimi
 1. “Rikonstruksion i rrugeve te brendeshme te fshatit Marinez e Vidhishte” Fier
 • Emertimi i objektit                 :   “Rikonstruksion i rrugeve te brendeshme te fshatit Marinez e Vidhishte”   Fier
 • Data e lidhes se kontrates     :   19.05.2010
 • Investitori i objektit               :   Komunen Kuman ne Qarkun Fier
 • Vlera e kontraktuar                 :   8 744 328 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   07.06.2010
 • Vlere e situacionuar               :   8 744 328 leke
 • Statusi i objekti                        :   Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Punimet kryesore                    :   Jane kryer punime dherash, hapje casonete, shtresa rruge me stabilizant, me cakull dhe rere bituminoze
 1. “Punime per ndertimin e Impiantit Industrial te Koles Berxulle”
 • Emertimi i objektit                 :   “Punime Ndertim montimi te impiantit industrial Berxulle ” Tirane
 • Data e lidhes se kontrates     :   20.02.2010
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Standard Kol ” sh.pk. Fier
 • Vlera e kontraktuar                :   327 122 160 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Vlere e situacionuar              : 327 122 160 leke
 1. “Punime murature dhe rifiniture Kompleksi Vilave Rolling Hills Lunder”   Tirane”
 • Emertimi i objektit                 :   “Punime murature dhe rifiniture Kompleksi Vilave Rolling Hills Lunder ” Tirane
 • Data e lidhes se kontrates     :   20.02.2011
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Mane TCI ” sh.pk. Tirane
 • Vlera e kontraktuar               :   114 039 152 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   Nuk eshte dorezuar vazhdojne punimet
 • Vlere e situacionuar              : 111 295 569 leke
 • Statusi i objekti                      :   Eshte ne process te perfundimit te punimeve
 • Punimet kryesore                    : Jane kryer punime murature tulle, punime beton arme, punime suvatimi te jashteme, punime suvatimi te brendeshme, punime finicioni me grafiato dhe punime veshje me sistemin capot
 1. “Punime murature dhe rifiniture banesa 25 kate “Ambasador 3”   Tirane
 • Emertimi i objektit                 :   “Banesa Ambasador 3 ” Tirane
 • Data e lidhes se kontrates     :   18.06.2012
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Mane TCI ” sh.pk. Tirane
 • Vlera e kontraktuar                :   35 218 624 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   Nuk eshte dorezuar vazhdojne punimet
 • Vlere e situacionuar               :   40 163 210 leke
 • Statusi i objekti                      : Eshte ne proces te perfundimit te punimeve
 • Punimet kryesore                  :  Jane kryer punime murature tulle. punime beton arme, punime suvatimi te jashteme, punime suvatimi te brendeshme, punime finicioni me grafiato
 1. “Punime rifiniture ne Burgu i Ri Fier” Fier
 • Emertimi i objektit                 :   “ Punime rifiniture ne burgu i ri Fier” Fier
 • Data e lidhes se kontrates     :   29.01.2012
 • Investitori i objektit               :   Banken Europiane per Rindertim dhe Zhvillim
 • Vlera e kontraktuar                 :   21 840 098 leke
 • Data e dorezimit te objektit  :   10.05.2012
 • Vlere e situacionuar               : 21 840 098 leke
 • Statusi i objekti                       : Eshte kolauduar dhe eshte dorezuar
 • Punimet kryesore                    :   Jane kryer punime muratur tulle, dhe punime suvatimi te brendeshme, punimet jane kryer si nenkontraktor i shoqerise “Trema Engineering 2” shpk
 1. “Rezidence turistike 3 kate nje kate podrum” ne Gjirin e Lalezit Durres
 • Emertimi i objektit                 :   “Rezidence pushimi 3 kate nje kate podrum” Gjiri i Lalezit
 • Data e lidhes se kontrates     :   15.05.2013 ( Leja e Ndertimit Nr. _ _ date _ _.05.2013 )
 • Investitori i objektit              :   “Goga & Dinaj”. Tirane
 • Vlera e kontraktuar                 :   85 600 000 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   Vazhdojne punimet
 • Vlere e situacionuar               :  80 184 530 leke
 • Statusi i objekti                       :    Vazhdojne punimet
 • Punimet kryesore                   : Jane kryer punime sistemimi. punime beton arme, punime muratur tulle, punime hidroizolimi, punime termoizolimi,
 1. “Rikonstruksioni dhe shtesa e godines se Komunes Kuman” Fier
 • Emertimi i objektit                 :   Rikonstruksioni dhe shtesa e godines se Komunes Kuman” F
 • Data e lidhes se kontrates     :   17.07.2013
 • Investitori i objektit               :   Komunen Kuman ne Qarkun Fier
 • Vlera e kontraktuar                 :   28 439 652 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   Eshte ne process kolaudimi
 • Vlere e situacionuar               :   28 401 669 leke
 • Statusi i objekti                       :   Eshte ne proces kolaudimi
 • Punimet kryesore                   :   Jane kryer punime prishje, punime hidroizolimi, punime termoizolimi, punime suvatimite jashteme, punime suvatimi te brendeshme, punime dyer dritare, shtresa me pllaka dhe punime elektrike,punime hidrosanitare, punime mobilimi, finicion grafiato, punime veshje me mermer dhe punime sistemimi
 1. “Nenshtresat ne “Kullen 27 kate TID-TOWER” Tirane
 • Emertimi i objektit                 :   “Nenshtresat e dyshemese ne TID-TOWER” Tirane
 • Data e lidhes se kontrates     :   10.07.2014
 • Investitori i objektit               :   Shoqeria “Tirana Internacional Developement” Tirane
 • Vlera e kontraktuar                 :   44 440 500 leke
 • Data e dorezimit te objektit :   30.06.2015
 • Vlere e situacionuar               :   6 453 200 leke
 • Statusi i objekti                       :   Vazhdojne punimet
 • Punimet kryesore                   :   Jane kryer punime shtrese termoizoluese, shtrese zeizoluese nenshtrese lluster cimento M-30 MPa si dhe shtresa speciale e autonivelantit