Stafi Teknik
Building Excellence since 2009

Stafi Teknik

 

Organigrama

STAFI TEKNIK

Karta organizative e shoqerisë është dhënë bashkëngjitur. Stafi aktual i punësuar me kohë te plotë i shoqerisë “Kola Invest” sh.p.k. është 12 (dymbëdhjetë) persona të cilët kryejnë detyra të stafit në zyrë dhe në kantiere

Inxhinier Ndertimi 1 person
Arkitekt 1 person
Inxhinier Hidroteknik 1 person
Inxhinier Elektrik 1 person
Inxhinier Mekanik 1 person
Inxhinier Gjeolog 1 person
Inxhinier Gjeodet 1 person
Jurist 1 person
Ekonomist 2 persona
Teknik Ndertimi 2 persona

FUQIA PUNTORE

Fuqia puntore e kualifikuar përbehet mesatarisht nga 60 punonjës. Ne rastet e projekteve që kanë punime me shkallë mekanizimi të ulet puntorët e thjeshtë merren në rajonin e zbatimit te projektit. Strukturua e fuqisë puntore është si me poshtë :

Stafi drejtues i shoqerise 12 vetë
Punonjes prodhimi 6 vetë
Shofere e manovrator IQT 7 vetë
Specialist ndertimi 34 vetë
Puntore te thjeshte 150